Hotline od 8:00 do 16:00:
+421 948 356 922
centrala@wapmobile.eu

Obchodné podmienky 

upravujúce používanie služieb poskytovaných na internetových stránkach spoločnosťou WAPmobile s. r. o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1. 1 Spoločnosť WAPmobile s.r.o., so sídlom Hlinická cesta 1319, 014 01 Bytča, IČO: 47 184 213, DIČ: 2023801043, IČ DPH: SK2023801043, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu      Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59354/L (ďalej len ako Prevádzkovateľ), tel. kontakt: +421 948 356 922, emailová adresa: centrala@wapmobile.eu, je obchodnou spoločnosťou, ktorá okrem inej podnikateľskej činnosti prevádzkuje internetový server dostupný na internetovej adrese (URL): www.wapmobile.eu (ďalej len ako Internetová stránka).

Prevádzkovateľ súčasne prevádzkuje mobilnú aplikáciu WAPmobile, ktorej účelom je zverejnenie profilu Používateľa Služby užívateľovi mobilnej aplikácie WAPmobile. Prevádzkovateľ umožňuje fyzickým osobám – podnikateom a právnickým osobám registráciu v mobilnej aplikácii WAPmobile formou poskytnutia Služby, následkom čoho Používateľ Služby získa vlastný profil (užívateľské konto) s vlastným neobmedzeným prístupom, ktorého obsah sa okamžite dostane do mobilných zariadení bežných užívateľov využívajúcich voľne dostupnú mobilnú aplikáciu WAPmobile. Prevádzkovateľ umožní bezplatné stiahnutie mobilnej aplikácie WAPmobile neobmedzenému okruhu záujemcov pre jej bezplatné užívanie v mobilných zariadeniach, pričom Prevádzkovateľ Používateľovi Služby zabezpečí to, že Používateľom služby vytvorený užívateľský profil (obsah užívateľského konta) sa bezplatne zobrazí užívateľom mobilnej aplikácie. Obsahom užívateľského profilu Používateľa sú údaje o Používateľovi, jeho identifikačné údaje, údaje o sídle, doručovacej adrese, telefonických spojeniach, ako aj iné informácie podľa zadania Používateľa, fotografie prevádzky alebo tovaru a služieb, ktoré Používateľ poskytuje, letáky, zľavové kupóny, nové ponuky, otváracie hodiny. Súčasťou mobilnej aplikácie WAPmobile je aj interaktívna navigácia, ktorá užívateľa mobilnej aplikácie presne privedie až na adresu, ktorú nájde v profile Používateľa.

Takýmto revolučným spôsobom prezentácie Používateľa sa bežný užívateľ stáva Vašim reálnym zákazníkom a všetky informácie, ktoré potrebuje má usporiadané na jednom mieste, a to vo svojom mobilnom telefóne, v jedinej mobilnej aplikácii WAPmobile.

1. 2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Používateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Služieb prevádzkovaných na Internetovej stránke spoločnosťou WAPmobile s.r.o. (ďalej len ako Podmienky). 

1. 3 Prevádzkovateľ poskytuje na Internetovej stránke službu – predaj registrácie do aplikácie WAPmobile prostredníctvom samoregistrácie na internetovej adrese www.wapmobile.eu (ďalej len Služba).  Služba spočíva v tom, že po úspešnej registrácii Používateľa na internetovej adrese www.wapmobile.eu a po splnení ďalších podmienok v zmysle týchto Podmienok dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí Služby, následkom čoho sa užívateľský profil Používateľa zobrazí v mobilnej aplikácii WAPmobile všetkým jej užívateľom.  

1. 4 Osoby používajúce Službu (ďalej jednotlivo len ako Používateľ) sú povinné dodržiavať zmluvné ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto Podmienkach je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto Podmienkach a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Akýmkoľvek použitím Internetových stránok alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami. V prípade, že s týmito Podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený Internetové stránky a Služby používať. 

1. 5 Pre využívanie Služby sa musí Používateľ na internetovej adrese www.wapmobile.eu zaregistrovať. Registrácia Používateľa je odplatná. Za poskytnutie Služby je Používateľ povinný zaplatiť úhradu vo výške 49,-€ s DPH a to tak, že Prevádzkovateľ zašle faktúru za úhradu registračného poplatku Používateľovi na ním uvedenú adresu na dobierku. Uhradením dobierky Používateľ uhradí registračný poplatok. V prípade, že Používateľ neuhradí dobierku Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Používateľovi prístup do užívateľského konta mobilnej aplikácie WAPmobile. Prevádzkovateľ je súčasne oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby. Po vyplatení registračného poplatku dobierkou je proces registrácie úspešne ukončený.  Úspešnou registráciou Používateľa do mobilnej aplikácie WAPmobile Používateľ získava umiestnenie profilu Používateľa v mobilnej aplikácií WAPmobile, ktorá je voľne dostupná a možno ju bezplatne stiahnuť do zariadení Android a Apple. Používateľ úspešnou registráciou získava ročný prístup k svojmu profilu. Používateľovi Prevádzkovateľ v dôsledku registrácie vytvorí na internetovej adrese www.wapmobile.eu užívateľské konto, ku ktorému Používateľovi bezprostredne po registrácii zašle prístupové údaje na Používateľom zadanú emailovú adresu pri registrácii. Používateľ sa do užívateľského konta môže prihlásiť prostredníctvom internetovej adresy www.wapmobile.eu, kde si Používateľ môže bez obmedzenia meniť informácie o svojom profile ako aj jeho samotný obsah, ktorý je dostupný užívateľom mobilnej aplikácie WAPmobile.

V profile Používateľa má Používateľ možnosť nastaviť :

- online vyznačenie Používateľa na interaktívnej mape v mobilnej aplikácii spolu s navigáciou

- vlastný opis Používateľa vrátane možnosti pridania 10 fotografií podľa vlastného výberu

- dve mobilné čísla vrátane čísla na pevnú linku s možnosťou volať na jedno kliknutie

- dve webové adresy s priamym presmerovaním na ne

- emailovú adresu s písaním na jedno kliknutie

- kľúčové slová až do 250 znakov

- možnosť vytvorenia troch príloh podľa vlastného uváženia 

- možnosť vytvoriť zľavový kupón s dobou expirácie. 

Registráciou Používateľ bezodplatne získa od Prevádzkovateľa 100ks WAP vizitiek na vizitkovom papieri. 

1. 6 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky registrácie do aplikácie WAPmobile je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov tak ako je to uvedené na internetovej adrese www.wapmobile.eu. Vyplnením príslušného formulára, potvrdením správnosti uvedených údajov a odoslaním elektronickej objednávky sa objednávka registrácie stáva pre Používateľa záväznou. Prevádzkovateľ zaslanú objednávku elektronicky potvrdí pre Používateľa na ním uvedenú emailovú adresu. Používateľ je povinný pred odoslaním elektronickej objednávky registrácie do aplikácie WAPmobile skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov uvedených v formulároch slúžiacich ako podklad pre objednávku. Odoslaním elektronickej objednávky Používateľ potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, že porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí. 

 1. 7  Spotrebiteľom sa na účely týchto Podmienok v zmysle zákona NS SR č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v aktuálnom znení, rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len Spotrebiteľ). 

1. 8 Zmluva o poskytovaní služby, ktorej predmetom je poskytnutie Služby Prevádzkovateľom pre Používateľa je uzatvorená elektronickým potvrdením objednávky Služby Používateľovi. Súčasťou elektronického potvrdenia objednávky je aj aktuálne znenie týchto obchodných podmienok. 

1. 9 Zmluva o poskytovaní služby, ktorej predmetom je poskytnutie Služby Prevádzkovateľom pre Používateľa môže byť uzatvorená aj na základe telefonickej objednávky. Počas telefonického rozhovoru je Používateľ povinný uviesť jeho identifikačné údaje a to meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, emailovú adresu, telefonický kontakt v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, emailovú adresu, telefonický kontakt v prípade právnickej osoby. Bezprostredne po potvrdení záujmu zo strany Používateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služby prostredníctvom telefonickej objednávky je Prevádzkovateľ povinný Používateľovi zaslať potvrdenie o uskutočnenej objednávke na Používateľom uvedenú emailovú adresu. Súčasne Prevádzkovateľ zašle Používateľovi faktúru za úhradu registračného poplatku na ním uvedenú adresu na dobierku. Uhradením dobierky Používateľ uhradí registračný poplatok. Po vyplatení registračného poplatku dobierkou je proces registrácie úspešne ukončený. Úspešnou registráciou Používateľa do mobilnej aplikácie WAPmobile Používateľ získava umiestnenie profilu Používateľa v mobilnej aplikácií WAPmobile, ktorá je voľne dostupná a možno ju bezplatne stiahnuť do zariadení Android a Apple. Používateľ úspešnou registráciou získava ročný prístup k svojmu profilu. Používateľovi Prevádzkovateľ v dôsledku registrácie vytvorí na internetovej adrese www.wapmobile.eu užívateľské konto, ku ktorému Používateľovi bezprostredne po registrácii zašle prístupové údaje na Používateľom zadanú emailovú adresu pri registrácii. Používateľ sa do užívateľského konta môže prihlásiť prostredníctvom internetovej adresy www.wapmobile.eu, kde si Používateľ môže bez obmedzenia meniť informácie o svojom profile ako aj jeho samotný obsah, ktorý je dostupný užívateľom mobilnej aplikácie WAPmobile. V prípade, že Používateľ neuhradí dobierku Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Používateľovi prístup do užívateľského konta mobilnej aplikácie WAPmobile. Ak Používateľ neuhradí dobierku je Prevádzkovateľ súčasne oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby. Zmluva o poskytnutí Služby uzatvorená prostredníctvom telefonickej objednávky je uzatvorená elektronickým potvrdením objednávky Služby Používateľovi. Súčasťou elektronického potvrdenia objednávky je aj aktuálne znenie týchto obchodných podmienok.

 

2 OSOBITNÉ OBMEDZENIA 

 2. 1 Prevádzkovateľ Službu poskytuje len subjektu, ktorý nie je Spotrebiteľom. Pre platnosť uzatvorenia zmluvy o poskytnutí Služby Používateľ musí prehlásiť, že nie je Spotrebiteľom v zmysle zákona NS SR č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v aktuálnom znení, a že zmluvu uzatvára ako podnikateľ fyzická osoba, alebo ako člen či zamestnanec právnickej osoby či ako osoba v zastúpení podnikateľa. 

 

3 REKLAMÁCIA SLUŽBY

3. 1 Používateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne a to emailovou správou na emailovú adresu: centrala@wapmobile.eu alebo listom na sídlo Prevádzkovateľa.

3. 2  Používateľ nezodpovedá za nepretržité alebo bezchybné fungovanie Služby a neposkytuje záruku na nepretržitý a bezchybný prístup do užívateľského konta Používateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Používateľom využívaného internetového pripojenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služby ako aj prístupu Používateľa do jeho užívateľského konta z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy. 

3. 3 Prevádzkovateľ je povinný bezprostredne Používateľovi potvrdiť uplatnenie reklamácie a to obdobným spôsobom, akým Používateľ reklamáciu uplatnil. 

3. 4 Používateľ je povinný vadu Prevádzkovateľovi notifikovať najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zistenia vady. 

3. 5 Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že Prevádzkovateľ reklamáciu nevybaví v uvedenej lehote, Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby. 

3. 6 Nároky Používateľa zo zodpovednosti za vady vyplývajú z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

4. 1 V prípade, že Prevádzkovateľ neposkytne Používateľovi objednanú službu a to ani v lehote 7 dní odo dňa kedy ho Používateľ písomne vyzval nato, aby mu objednanú službu poskytol, Používateľ má právo od zmluvy odstúpiť a má právo požadovať vrátenie zaplatenia úhrady registračného poplatku. 

4. 2 Používateľ má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a to v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí Služby. 

 

 5. OSOBNÉ ÚDAJE A ĎALŠIE PODMIENKY

5.1 Pre používanie Služby poskytovanej Prevádzkovateľom je potrebné poskytnutie niektorých osobných údajov Používateľa. Používateľ súhlasí a potvrdzuje, že poskytne Prevádzkovateľovi aktuálne, pravdivé a úplné informácie o sebe podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa a že neporuší práva na ochranu údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby, vrátane použitia cudzieho používateľského mena, hesla či iných informácií, alebo že neposkytne cudziu fotografiu, podobizeň, vyobrazenie alebo hlas. 

5. 2 Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje Používateľa sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Používateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednanej Služby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté Používateľom Prevádzkovateľovi pri registrácii do Služby sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o osobných údajoch v platnom znení. Používateľ dáva Prevádzkovateľovi registráciou Služby svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy o poskytnutí Služby, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 

 

6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
• funkčnosť dátovej siete Používateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie, ako aj za funkčnosť verejnej internetovej siete;

• funkčnosť mobilnej aplikácie WAPmobile a správnosť zobrazovania profilu Používateľa u bežného užívateľa v jeho mobilnom zariadení;.

• obsah, aktuálnosť, pravdivosť údajov v profile Používateľa. 

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo k tomu, že Služba nemusí byť vždy dostupná nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

6.3 Registráciou dáva Používateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov Prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

6.4 Používateľ plne zodpovedá za utajenie svojho používateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov spojených s registráciou Služby a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením týchto Podmienok.

6.5 Používateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním Služby na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Používateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania Služby voči Používateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Používateľa postúpené na tretie osoby.

6.6 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok a v súvislosti s využívaním Internetových stránok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.7 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, zmenu používania Služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Právne vzťahy založené v minulosti zmenou podmienok nie sú dotknuté. Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej adrese: www.wapmobile.eu v deň odoslania elektronického potvrdenia objednávky Používateľovi. 

6. 8 Používateľ nemá právo poskytnúť, postúpiť, prenajímať, požičiavať či ináč poskytovať tretím osobám prístupové údaje do jeho užívateľského konta. Používateľ je povinný zabezpečiť ochranu svojich prístupových údajov pred ich zneužitím. 

6. 9 Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služby
z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy. Poskytovateľ má tiež právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Služby, zastaviť alebo zablokovať prístup Používateľa k jeho užívateľskému kontu, a to najmä pri jeho zneužití alebo podozrení z jeho zneužitia Používateľom či treťou osobou. 

 6. 10 Zmluva o poskytovaní Služby je uzatvorená na dobu 1 roka odo dňa jej uzavretia. V prípade, že Používateľ Poskytovateľovi nenotifikuje zámer ukončiť platnosť zmluvy najneskôr v lehote 14 dní pred ukončením platnosti zmluvy o poskytovaní Služby, platnosť zmluvy o poskytovaní Služby sa automaticky predlžuje o ďalší kalendárny rok. Poskytovateľ je povinný Používateľovi zaslať faktúru na úhradu registračného poplatku vo výške 49,-€ s DPH a to nasledujúci deň po dni, kedy mohol Používateľ Poskytovateľovi notifikovať jeho zámer ukončiť platnosť zmluvy o poskytovaní Služby. Uhradením registračného poplatku sa platnosť zmluvy o poskytnutí Služby obnovuje v pôvodnom znení o ďalší kalendárny rok. V prípade, že Používateľ registračný poplatok neuhradí v lehote platnosti zmluvy o poskytovaní Služby, Poskytovateľ je oprávnený nasledujúci deň po dni ukončenia platnosti zmluvy o poskytovaní Služby odmietnuť Používateľovi prístup do užívateľského konta mobilnej aplikácie WAPmobile a zrušiť jeho používateľské konto. Prevádzkovateľ je súčasne oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby.

 6. 11 Používateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o poskytovaní Služby. Výpovedná doba je 14 dní odo dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi. Vypovedaním zmluvy Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie príslušnej časti registračného poplatku v závislosti na dobe registrácie. 

 6. 12 Používateľ je oprávnený zasiahnuť do obsahu v užívateľskom konte Používateľa v prípade, že zverejnený obsah sa prieči právnym normám Slovenskej republiky alebo je v ich rozpore, vyzýva na protiprávne konanie či vzbudzuje verejné pohoršenie.